Náš program pro Nymburk sestává z několika oblastí. Každá je navíc rozdělena na dvě části. V první uvádíme úkoly, které lze splnit v rámci jednoho volebního období. Domníváme se ovšem, že volební program by měl hledět i dále než jen na nejbližší čtyři roky. Proto v druhé části každé oblasti uvádíme dlouhodobější cíle.


NYMBURK OBNOVENÝ A OBNOVOVANÝ – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ MĚSTA

Péče o veřejný prostor musí být prioritou každého města. Podoba veřejného prostoru odráží atmosféru města, tvoří jeho duši. Proto pro nás obnova a obnovování Nymburka představuje prioritu číslo 1.

Krátkodobé cíle

 1. Zrekonstruujeme a dokončíme rekonstrukci městských chodníků (namátkou v Tyršově ulici, U Skály, v ulici Drahelická). U přechodů pro chodce zajistíme bezbariérovost pro rodiče s kočárky i vozíčky (například Palackého třída, Boleslavská třída).
 2. Revitalizujeme Kostelní náměstí.
 3. Vytvoříme relaxační zónu pro maminky a tatínky na rodičovské dovolené i seniory v parku Dr. Antonína Brzoráda.
 4. Zaměříme se na kultivaci veřejného prostoru jako pokračování úspěšného VIZUÁLU města.
 5. Podpoříme vlastníky nemovitostí městskými granty na opravu domovního majetku, který bude určen na opravu vzhledu pláště domů (fasády, okna, oprava střech).

Dlouhodobé cíle

 1. Revitalizujeme Náměstí Přemyslovců a park Hrdinů včetně fontány. Dokončíme zapomenuté části revitalizace Jankovic.  
 2. Zmodernizujeme a oživíme prostor před hlavním nádražím (autobusový terminál, cyklověž a nový podchod).
 3. Poskytneme aktivní součinnost Českým drahám při rekonstrukci hlavního nádraží.
 4. Vybudujeme před Mlýnem Bašta veřejný prostor s funkcí „návsi“ jako přirozené centrum Drahelic.
 5. Budeme podporovat výstavbu opěrné zdi na Velkých Valech v úseku od Boleslavské třídy do Tyršovy ulice jako pokračování zdařilé stavby opravy stěny na Poděbradské ulici.

NYMBURK OTEVŘENÝ A PROFESIONÁLNÍ – RADNICE, SLUŽBA OBČANŮM

Vedení města a městští úředníci a úřednice mají být občanům partnery – pozornými, připravenými pomoci, pracovitými a vlídnými. 

Krátkodobé cíle

 1. Digitalizujeme úřední procesy. Obíhat mají papíry, nikoli občané.
 2. Zabráníme dalšímu nezodpovědnému rozvoji průmyslové zóny SEVER.
 3. Podpoříme zaměstnanost Nymburáků a obyvatel okolních obcí, nikoliv neuvážené najímání agenturních zaměstnanců (viz. „AZOS“ nebo Changhong).
 4. Nebudeme zvyšovat poplatky za odpad.
 5. Zavedeme „úřad do domu” zejména pro seniory. Když nemůže někdo na úřad, úřad půjde za ním.
 6. Provedeme komplexní optimalizaci úředních procesů na radnici. Chceme, aby naše radnice poskytovala prvotřídní služby občanům a současně efektivně a hospodárně nakládala se svými zdroji.
 7. Nahradíme současnou atmosféru podezřívání a nedůvěry, která na našich úřadech panuje, transparentním přístupem a rozhodováním. Na pracovitých a zapálených úřednících a úřednicích město stojí. Budeme je podporovat.
 8. Soustředíme se na odpovědné a průhledné zadávání veřejných zakázek. Zajistíme transparentní výběrová řízení na obsazení orgánů městských společností s tím, aby se ceny služeb občanům stále nenavyšovali a servis nesnižoval.
 9. V maximální míře budeme čerpat dotační zdroje (evropské peníze, národní tituly, krajské dotace, MAS Podlipansko).
 10. Zefektivníme způsob jednání městských komisí a výborů a jejich zapojení do řízení města. Komise otevřeme aktivním občanům města.

Dlouhodobé cíle

 1. Ve výrazně větší míře začneme realizovat tzv. SMART řešení.
 2. Začneme naplňovat strategické a rozvojové dokumenty města. V současnosti jsou dokumenty sice formálně přijímány, neexistují však postupy, které by zajišťovaly jejich naplnění. Nymburk tak místo vývoje stagnuje.

NYMBURK V POHYBU – INVESTICE V DOPRAVĚ

Moderní město si musí umět poradit stejně tak s požadavky tranzitní a obchodní dopravy jako s požadavky dopravy rekreační. Dopravu transitní a obchodní je třeba zefektivnit, dopravu rekreační zpříjemnit. 

Krátkodobé cíle

 1. Proměníme Palackého třídu na moderní a upravenou ulici vstřícnou k obchodům a přívětivou k procházejícím i projíždějícím.
 2. Rozšíříme počet cyklostojanů, zejména na sídlišti a dalších vytížených oblastí.  
 3. Budeme spolupracovat na vybudování Pasáže START, jako nové spojnice Eliščiny třídy a Tyršovy ulice s náměstím.
 4. V okolí škol a vzdělávacích institucí zajistíme zvýšenou dopravní bezpečnost (např. zpomalovací prahy).

Dlouhodobé cíle

 1. Vybudujeme nové cyklostezky směrem na Kamenné Zboží a Dvory. Zahájíme proces budování nové cyklostezky podél „Lidušky“ v úseku mezi ulicemi Zbožskou a Brigádnickou a podél Mrliny do Babína.
 2. Vyjednáme se Středočeským krajem a ministerstvem výstavbu západního obchvatu a výstavbu nového mostu.
 3. Vyjednáme se Středočeským krajem zbudování dalších kapacit Park and Ride.

NYMBURK VZDĚLANÝ – KVALITNÍ A DOSTUPNÉ ŠKOLSTVÍ

Náš svět se neustále mění a vyvíjí, naše školky a školy proto nesmí zůstat pozadu. K tomu potřebují nejen dobré zázemí, ale také podporu města při rozvoji pedagogických postupů a či omezování školního papírování a byrokracie.

Krátkodobé cíle

 1. Rozšíříme kapacitu škol a školek.
 2. Vyjednáme se Středočeským krajem výstavbu multifunkčního hřiště v areálu COP.
 3. Budeme intenzivně participovat na plnění potřeb škol a podporovat jejich rozvoj, motivovat ředitele a ředitelky k podpoře a vyhledávání zapálených učitelů a učitelek.
 4. Budeme pokračovat v kompletní rekonstrukci ZŠ R.A.F. (zejména hřiště oblíbené i veřejností a tělocvičny) za využití dotačních titulů.
 5. Podpoříme výměnné programy studentů se zahraničními partnerskými městy zasažené covidovým období.
 6. Podpoříme praxe a stáže studentů a učňů v soukromém sektoru i organizacích města.

Dlouhodobé cíle

 1. Provedeme generální opravy MŠ Růženka a MŠ Větrník.
 2. Zřídíme v zimním období přetlakovou nafukovací halu mezi oválem ZŠ RAF.

NYMBURK SPORTUJÍCÍ – SPORT A VOLNÝ ČAS PRO VŠECHNY

Nymburk patří sportu! Profesionální i rekreační sportování má u nás dlouhou tradici. Tradici budeme rozvíjet, a současně hledat nové příležitosti, které by mohli využít sportující všeho druhu.

Krátkodobé cíle

 1. Oživíme lesopark Ostrov, vytvoříme běžeckou dráhu, dětské hřiště. Zbudujeme discgolfové hřiště.
 2. Vybudujeme dětské hřiště u Hrabalova posezení v ulici Na Bělidlech a v Parku Hellwaga (park u hlavního nádraží).
 3. Podpoříme činnost sportovních oddílů, především v oblasti práce s dětmi a mládeží. Budeme rozdělovat městské příspěvky na sport v návaznosti na aktivitu sportovních oddílů v náboru dětí.
 4. Nadále budeme podporovat spolupráci se Sportovním centrem Nymburk.
 5. Podpoříme zejména investiční činnost sportovních klubů. Poskytneme jim pomoc při obstarávání dotačních titulů.
 6. Zajistíme koordinaci mezi řediteli základních škol a sportovních klubů, aby mohli lépe využívat školní tělocvičny v zimních měsících.

Dlouhodobé cíle

 1. Opravíme ve spolupráci s TJ Lokomotivou Nymburk basketbalová venkovní hřiště na Tyršáku.
 2. Revitalizujeme prostor hřiště a oválu na “Hasičárně”.

NYMBURK KULTURNÍ – ZÁBAVA I POUČENÍ

Vydrží-li kultura, přežije národ, říkal mecenáš umění a manžel Medy Mládkové Jan Mládek. Právě kultura a její společné prožívání dělá z jednotlivců společnost a z obce, kde žijeme, domov. A Nymburk je naším domovem.

Krátkodobé cíle

 1. Zajistíme přečalounění všech sedaček v Hálkově městském divadle a podpoříme jeho další úpravy.
 2. Budeme nadále posilovat postavení kina jako jednoho z kulturních center a místo setkávání občanů Nymburka.
 3. Budeme podporovat rozvoj Městské knihovny a Nymburského kulturního centra.

Dlouhodobé cíle

 1. Oživíme celý areál Starého děkanství a Kaplanky (kavárna, informační centrum, volnočasové využití).

NYMBURK ČISTÝ – PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I město může být „životním prostředím“, ve kterém se nám dobře žije. Podporujme rozvoj zeleně, važme si vody a vodních toků, hospodařme odpovědně s odpady.

Krátkodobé cíle

 1. Budeme pokračovat ve výsadbě stromů a zaměříme se na rostoucí nároky na jejich udržování a péči.
 2. Při posuzování nových provozů na území města budeme v první řadě kontrolovat dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel.
 3. I nadále budeme podporovat zahrádkářskou činnost v jejich aktivitách.
 4. Podpoříme zasakování a využití dešťové vody a šedé vody na zalévání městské zeleně a v městských budovách.
 5. Budeme dále rozvíjet městské odpadové hospodářství. Na skládky patří jen naprosto nevyužitelný odpad. Vše ostatní patří zpět do oběhu.
 6. Budeme podporovat podnikatele s využíváním energeticky šetrných technologií.

Dlouhodobé cíle

 1. Provedeme audit městských nemovitostí pro využití střech pro fotovoltaické elektrárny a výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily.
 2. Využijeme moderní technologie pro monitoring a informování o kvalitě ovzduší.

NYMBURK ZDRAVÝ – LÉKAŘSKÁ PÉČE A NAŠE NEMOCNICE

Pandemie ještě zdůraznila skutečnost, jak nesmírně důležitou oblast představuje péče o zdraví. Vedle podpory zdravého životního stylu (zejména sportu) jako ochrany před onemocněním je třeba také podporovat, rozvíjet a zpříjemňovat péči o nemocné.

Krátkodobé cíle

 1. Nemocnici zachováme v majetku města, udržíme současný rozsah péče a zajistíme rozvoj dalších potřebných služeb.
 2. Vybudujeme uprostřed areálu nemocnice odpočinkový park.

Dlouhodobé cíle

 1. „Lékaři na jednom místě!“ – Podpoříme rozvoj polikliniky jako významného ambulantního pracoviště.
 2. Budeme nadále spolupracovat se Středočeským krajem tak, aby nymburskou nemocnici zohledňoval ve své dotační politice.

NYMBURK POMÁHAJÍCÍ – PODPORA RODIN A SENIORŮ

Základem Nymburka jsou jeho obyvatelé. Mladí i staří, slabí i silní, zdraví i nemocní. Do nesnází se přitom může dostat každý z nás. Pomoc těm, kteří pomoc potřebují proto nepovažujeme za blahosklonnost, ale za povinnost města.

Krátkodobé cíle

 1. Budeme pokračovat v podpoře aktivního života seniorů. Podpoříme důstojný život seniorů – výlety, vzdělávání, úředník až do domu, propojování života dětí a seniorů, Senior Express – doprava.
 2. Budeme pracovat na odstraňování bariér při pohybu po městě.
 3. V případě sociálních dopadů po covidové pandemii se o Nymburáky postaráme – část bytového fondu vyčleníme svobodným matkám, mladým rodinám s dětmi a seniorům.
 4. Budeme spolupracovat s tradičními neziskovými organizacemi v oblasti sociální péče a využívat jejich služeb.
 5. Nadále budeme podporovat Centrum sociálních a zdravotních služeb v jeho rozvoji.

Dlouhodobé cíle

 1. Zjistíme potřeby neziskových organizací pro zřízení tzv. sociálních bytů a azylového bydlení (pomoc obětem domácího násilí a dalším potřebným).
 2. Budeme usilovat o vybudování startovacích bytů pro mladé rodiny z dotačních peněz.